Studijski programi

Menadžment i organizacija; Informacioni sistemi i tehnologije (alternativni predmet)

Studije

Osnovne akademske studije (1. semestar)

Predavanja

Prof. dr Ivana Kovačević

Vežbe

Saradnik u nastavi, Ivana Milinković

 

Cilj predmeta

Cilj predmeta je usvajanje pojmovnih, teorijskih i metodoloških znanja u oblasti psihologije i njene primene u okviru organizacionih problema.
Na predmetu Psihologija studenti imaju priliku da se upoznaju sa naučno-stručnim postupcima analize posla, profesionalne orjentacije i selekcije, apsentizma, fluktuacije i traumatizma. Akcenat se stavlja i na ponašanje ljudi u radnoj situaciji pa se obrađuju i ključni organizaciono-psihološki problemi kao što je motivacija, rukovođenje i profesionalni stres.

Obrazovni ishod

Studenti su osposobljeni da prepoznaju i primene znanja vezana za psihološke probleme u organizacionom kontekstu.

 

Sadržaj predmeta

 Tematske celine:

  O predmetu 1

Literatura:

Mihailović, D. (2010). Psihologija rada i organizacije. Beograd: Fakultet organizacionih nauka.

Literatura za esej po dogovoru.

 Način polaganja

o-predmetu-2

 

Prvi kolokvijum: studenti odgovaraju na postavljena pitanja uz korišćenje knjige.

Drugi kolokvijum: studenti odgovaraju na postavljena pitanja uz korišćenje knjige.

Aktivnosti tokom nastave: na časovima vežbi studenti timski rade zadatke. Svaki ispravno urađen zadatak nosi do 2 poena.

Esej: pisani tekst o eksperimentu (pogledati uputstvo za pisanje eseja).

Usmeni ispit: Ukoliko student položi jedan ili nijedan kolokvijum, u obavezi je da izađe na usmeni deo ispita i usmeno odgovara deo gradiva koji nije položio. Parcijalno polaganje nije dozvoljeno. Studenti koji polože oba kolokvijuma izlaze na usmeni ispit samo ukoliko žele da odgovaraju za veću ocenu.

Ostvareni poeni tokom semestra i na položenim kolokvijumima važe neograničeno.

 

o-predmetu-3

 

Način ocenjivanja

Prvi kolokvijum: max. 35 poena; min. 18 поена

Drugi kolokvijum: max. 45 poena; min. 23 poena

Esej: max. 10 poena; min. 6 poena

Prisutnost na nastavi: max. 10 poena

o-predmetu-4